wissel van taal
Phytools terug

CO2

De groei van een gewas is afhankelijk van vele factoren maar eenvoudig kan worden gesteld dat voor de groei nodig zijn:

Er is veel onderzoek aan CO2 gedaan, waarbij met gesloten ramen heel veel te regelen is met de hoogte van het CO2 gehalte, immers als de plant een hogere CO2 gehalte van goede kwaliteit in de kas vindt zal de CO2 ook makkelijker worden opgenomen.

Het is niet eenvoudig om de plantactiviteit en of de CO2 opname te bepalen, wel zijn overal rekensommen te vinden wat de produktie bij bepaalde omstandig heden zouden moeten of moeten kunnen zijn, maar in veel gevallen wordt deze theoretische productie nooit gehaald. Meestal komt dit doordat de werkelijke CO2 opname van de plant achterblijft bij de mogelijke opname.

Wij vergelijken meestal onderling tussen kwekers het bereikte CO2 gehalte in de kas maar dit verteld niets over de CO2 opname, trouwens een meetverschil van enkele 10 tallen tot enkele honderden ppm's CO2 tussen 2 meters is eerder regel dan uitzondering.

Een betere manier van vergelijken is om zowel het gasverbruik (of het aantal geCO2de uren ) samen met het bereikte gehalte te vergelijken. Als bij u met minder gasverbruik per tijdseenheid een hoger CO2 bereikt wordt, in vergelijking met collega's, kan dit er dus op wijzen dat uw plant de CO2 niet opneemt of dat uw meter afwijkt. Een reden waarom de plant CO2 niet opneemt is vaak dat de CO2 is vervuild met NOx, Ethyleen of CO. Maar het kan eenvoudig weg ook zijn dat u de plant te weinig laat verdampen, immers om CO2 op te nemen moeten de huidmondjes geopend zijn. Bij zeer hoge CO2 gehaltes hebben de huidmondjes ook de neiging om gedeeltelijk te sluiten, dus zelf de opname te belemmeren c.q. te regelen.. Maar laten we er van uitgaan dat u tot de gelukkigen behoort waar de CO2 kwaliteit geen problemen oplevert.

Onderzoek toont aan dat bij een lage lichtintensiteit een hoger CO2 gehalte de opname stimuleert, maar pas op om bij een instraling van lager dan 200 Watt gehaltes van boven de 600 te willen nastreven, terwijl bij instralingen boven de 400 Watt best gehaltes van 900 a 1000 ppm mogen worden nagestreefd.

In gewassen die gevoelig zijn voor bladverdroging moet hier zeer nauwkeurig op worden gelet, terwijl in tomaat tot de vijfde tros best tijdelijk wat hogere waarden kunnen worden nagestreefd om het gewas wat schraler te houden. De CO2 wordt samen met water en zonlicht omgezet in suikers (C6H12O6). Deze suikers worden deels verbruikt in het ademhalingsproces en de groeiprocessen van de plant (brandstof) . Het overschot wordt gebruikt om zgn. assimilaten en reserves (zetmeel etc) te vormen. We gaan er vaak gemakshalve van uit dat als de CO2 meter een hoog getal aangeeft dat het dan met de CO2 opname wel goed zit, maar dit is zeker niet het geval. Om een inschatting van de CO2 OPNAME te maken moeten we weten hoeveel CO2 we per uur de ruimte inbrengen, als dan een niet echt hoog gehalte wordt gemeten dan neemt waarschijnlijk de plant de CO2 op die we in de ruimte brengen.

Stel dat u tussen 10 en 16 uur per ha gemiddeld 80 m3 gas per uur verstookt, als u dan een continu CO2 gehalte meet rondom de buitenwaarde van 350 tot 400 ppm, zal het grootste deel van de geproduceerde CO2 door het gewas worden opgenomen. Als de CO2 dosering bij redelijk geopende luchtramen wordt gestopt omdat een hoog gehalte wordt bereikt is het noodzakelijk eens na te gaan of de kwaliteit van de door u geproduceerde CO2 wel goed is en dat deze niet is vervuild met schadelijke gassen.

Over de hoogte van de toegestane vervuiling lopen de meningen sterk uiteen, meestal is het ook niet alleen de vervuiling van de rookgassen die een probleem met de groei veroorzaken maar vaak samen met b.v een tekort aan water, te weinig instraling, zware belasting etc etc. Als de rookgas analyse waarden aangeeft, lager dan de onderstaande tabel, mag u aannemen dat er van deze kant weinig problemen zijn te verwachten.

NOx CO Ethyleen
<100 mg/kg bij 3% O2 <20 ppm <1 ppm
Hoogenoord b.v. - Solingstraat 19, 3077ZG Rotterdam - Fax (010) 5913451 - IBAN NL48ABNA0872234657
BTW nr. NL8061.82.179.B01 - K.v.K. Rotterdam 24252789